Fuji Electric Fransa Hüküm ve Koşulları

Fuji Electric France'ın Genel Koşulları, şirket ile müşterileri arasındaki ilişkiyi yönetir. Bu koşullar, ürünlerin satışı ve hizmetlerin sağlanması ile ilgili standartların yanı sıra garantileri, sorumlulukları ve diğer yükümlülükleri belirler.


Fuji Electric France S.A.S Genel Satış Hüküm ve Koşulları (GTCS)

Genel satış hüküm ve koşullarını indirin

1 - ÖNSÖZ:
Bu hüküm ve koşullar, alıcının genel satın alma hüküm ve koşullarına bakılmaksızın uygulanır. Tarafların bunlarda yapabileceği herhangi bir değişiklik, açık yazılı anlaşma gerektirir. Bu sözleşme ile bağlantılı olarak ortaya çıkan herhangi bir anlaşmazlık, birden fazla davalı olması veya üçüncü tarafların devreye girmesi durumunda bile, kayıtlı ofisimizin Mahkemesinin münhasır yargı yetkisine veya Uluslararası Ticaret Odası Uzlaştırma ve Tahkim Kurallarına tabi olacaktır. Uygulanacak hukuk Fransız hukukudur. Tüm haklar, masraflar, özellikle banka ve dava masrafları ve işbu sözleşmenin uygulanmasının yol açabileceği tüm vergiler alıcı tarafından karşılanacaktır.

2 - TEKLİFLER:
Teklifler, alıcı tarafından sağlanan şartnameye uygun olarak hazırlanacaktır. Aksi kararlaştırılmadıkça, teklifler 3 ay için geçerlidir. Bu süreden sonra, teslim sürelerimizi ve fiyatlarımızı revize etme hakkımız saklıdır.
Alıcı tarafından talep edilen herhangi bir sipariş değişikliği veya iptali yazılı olarak yapılmalıdır. Üretimin ileri bir aşamasında alınmışlarsa dikkate alınmayabilirler. Bunlar teslimat tarihinin ve ilgili maliyetlerin ertelenmesine yol açabilir. Herhangi bir değişiklik veya iptal, şirketimizin yazılı onayını gerektirir.
Tüm siparişler, bu genel satış hüküm ve koşullarının kayıtsız şartsız kabul edildiği anlamına gelir. Şirketimiz tarafından siparişin alındığına dair onayda açıkça belirtilmeyen aksine hiçbir madde kabul edilmeyecektir.

3 - GİZLİLİK :
Müşteri, Fuji Electric France'a karşı her zaman genel bir gizlilik yükümlülüğü altındadır. Sözlü dahi olsa her türlü bilgi alışverişi gizlidir.

4 - SÖZLEŞMENİN OLUŞUMU / İCRASI / SONA ERMESİ:
Satıcı, bir siparişe dayanarak alıcıya bir alındı belgesi aracılığıyla yazılı bir kabul gönderdiğinde sözleşmenin kusursuz olduğu kabul edilir. Sözleşmenin ifası ancak siparişte belirtilen depozito alındıktan sonra başlayacaktır. Sözleşme, değişiklik gerektiren her türlü değişiklikle birlikte, şartlarına uygun olarak yürütülecektir. Satıcı, alıcının aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere aşağıdaki nedenlerden herhangi biriyle temerrüde düşmesi halinde sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olacaktır:
- son ödeme tarihlerine uyulmaması
- sözleşmenin ve sözleşmede yapılan değişikliklerin ifasıyla ilgili yükümlülüklerine uyulmaması.
Ayrıca, borçlu şirketin ölümü veya ehliyetsizliği, feshi veya değiştirilmesi, satışı, başka bir şirkete devri veya ticari varlıkların başka herhangi bir şekilde devredilmesi durumunda, sözleşme satıcı tarafından ipso jure feshedilebilir.

5 - PLANLAR VE BELGELER:
Kataloglarda, prospektüslerde, sirkülerlerde, reklamlarda ve fiyat listelerinde yer alan teknik özellikler, fiyatlar, performans ve diğer veriler sadece bilgi amaçlıdır. Satıcı, alıcının sözleşme bağlamında haberdar olması gereken çalışmaların, planların, modellerin ve tüm belgelerin münhasır sahibidir ve öyle kalacaktır. Bunlar yalnızca alıcı tarafından ve yalnızca bu sözleşmenin ifası amacıyla kullanılabilir. Bu belgeler gizlidir ve satıcının önceden, açık ve yazılı izni olmaksızın dağıtılamaz, yayınlanamaz, çoğaltılamaz veya genel olarak üçüncü taraflara iletilemez. Bu kuralların herhangi bir şekilde ihlali yasal işlemlere neden olabilir.

6 - TAŞERONLUK:
Satıcı, sözleşme kapsamındaki çalışmaların, malzemelerin, hizmetlerin ve işlerin tamamını veya bir kısmını taşerona verme hakkını saklı tutar.

7 - KONTROLLER VE TESTLER:
Ürünler ticaret kurallarına göre üretilmiştir. Alıcı tarafından talep edilen herhangi bir özel kontrol, test veya denetim masrafları alıcıya ait olacaktır.

8 - FİYATLAR:
Aksi kararlaştırılmadıkça, fiyatlarımız INCOTERMS'in en son sürümüne uygun olarak "fabrika çıkışlı" çıplak ekipman için vergi hariçtir. Her türlü ek vergi ve harç alıcı tarafından ödenir.
Talep edilen her türlü ambalaj, aksi belirtilmedikçe alıcı tarafından ödenir. Gerçek maliyet üzerinden faturalandırılacaktır.

9 - MÜLKİYETİN SAKLI TUTULMASI:
Satıcı, fiyatın ve aksesuarlarının tam ödemesi alınana kadar malların mülkiyetini saklı tutar ve alıcı, mallar kullanıma sunulur sunulmaz malların neden olduğu veya maruz kaldığı hasara ilişkin tüm riskleri satıcı adına üstlenir. Kambiyo senetlerinin veya ödeme yükümlülüğü doğuran başka herhangi bir aracın ibrazı, bu hüküm anlamında ödeme teşkil etmez.
Alıcı, işinin normal işleyişinin bir parçası olarak teslim edilen ekipmanı yeniden satmaya yetkilidir. Ancak, bunları rehin veremez veya mülkiyetini teminat yoluyla devredemez. Yeniden satış durumunda, üçüncü taraf alıcıya yeniden satıştan kendi lehine doğan tüm talepleri satıcıya devredecektir. Alıcının ödemede temerrüde düşmesi halinde yeniden satış yetkisi otomatik olarak geri alınır. Mülkiyetin muhafazası maddesi kapsamındaki mallara üçüncü bir tarafça el konulması veya başka bir müdahalede bulunulması durumunda, alıcı, satıcının el koyma veya müdahaleye karşı çıkmasını ve haklarını korumasını sağlamak için satıcıyı gecikmeden bilgilendirmelidir.
Bu hükümlere uyulmaması veya geç ödeme yapılması durumunda, satıcı malları otomatik olarak geri alabilir. Bu durumda, satıcı, alıcı tarafından borçlu olunan zarar ve faizden (cezai şartın uygulanması veya iade masrafları için) veya alıcı tarafından usulsüz olarak işlenen malların değerinden mahsup edilebiliyorsa, fiyat üzerinden alınan avans ödemelerini iade etmekten muaf tutulacaktır.

10 - ÖDEME KOŞULLARI :

Sözleşme ödeme koşullarını belirler. Aksi takdirde, aşağıdaki koşullar geçerli olacaktır:

Ödeme koşulları :

* KDV hariç 15.000 € üzerindeki siparişler. 30 sipariş verildiğinde, %30 siparişin gerçekleştirilmesi sırasında ve en geç teslim süresinin yarısında, bakiye mallar fabrikaya teslim edildiğinde.

* Diğer siparişler: aşağıdaki şartlara uygun olarak faturanın alınması üzerine tam ödeme.

Ödeme koşulları, ihtilaflı olsa bile, herhangi bir nedenle geciktirilemez.

Ödeme koşulları:

Aksi kararlaştırılmadıkça, ödemeler, 4 Ağustos 2008 tarihli 2008-776 sayılı Kanun uyarınca, tahsilat acentemiz tarafından kabul edilmesine bağlı olarak, fatura tarihindeki ay sonundan itibaren 45 gün içinde, net ve indirimsiz olarak Euro cinsinden satıcının adresine yapılacaktır. İlk sipariş durumunda nakit ödeme yapılması gerekmektedir.

Satıcı, ilgili risklere bağlı olarak, herhangi bir zamanda, her bir alıcının kredili mevduatına bir tavan belirleme ve belirli ödeme süreleri veya belirli garantiler talep etme hakkını saklı tutar. Normal ticari uygulamalara uygun olarak, satıcı taksitli ödemeleri veya yeni tedariki kabul etmeyebilir.

Ödeme araçları :

Çek, banka havalesi veya kambiyo senedi ile. Müşterilerimizden, kabule tabi taslakları 10 gün içinde iade etmelerini rica ederiz.

Geç ödemeler :

Son ödeme tarihine kadar ödenmeyen herhangi bir fatura, sipariş tutarının %5'i ile sınırlı olmak üzere, gecikilen her gün için %1 oranında cezaya tabi olacaktır. Buna ek olarak, ödenmesi gereken meblağlar, bu madde borcun ödenebilirliğini etkilemeksizin, yürürlükteki yasal oran artı %50 oranında otomatik olarak faize tabi olacaktır.

 

11 - TESLIMAT :

Teslimat süresi aşağıdaki tarihlerden en geç olanından itibaren başlar: siparişin alındığının kabul edildiği tarih veya satıcının bilgileri, depozitoyu veya alıcının sağlamayı taahhüt ettiği malzemeleri aldığı tarih.

Yıllık tatil dönemini içermez. Hiçbir zaman belirli bir tarihte teslimat yapılacağına dair kesin bir taahhüt teşkil etmez.

Teslimattaki gecikmeler, özel hüküm ve koşullarda aksi belirtilmedikçe, satıcıyı herhangi bir zarar, tazminat veya ceza ödemek zorunda bırakmaz. Hiçbir koşul altında siparişin iptalini haklı gösteremez.

Satıcı, aşağıdaki durumlarda teslimat süreleriyle ilgili her türlü taahhütten otomatik olarak kurtulur:

- ödeme koşullarına uyulmaması

- mücbir sebepler veya savaş, devrim, grev, lokavt, el koyma, yangın, doğal afetler, salgın hastalıklar, üretim kazası, taşıyıcı arızası gibi olaylar durumunda.

- kontrolü dışındaki nedenlerle, özellikle şirketin normal koşullar altında faaliyet göstermesinin imkansız hale gelmesi, olağan tedarik kaynaklarının tamamen veya kısmen durması, teslimat yapmanın veya yaptırmanın imkansız hale gelmesi.

İkincisi, mümkün olduğunca, alıcıyı bu olaylar hakkında zamanında bilgilendirecektir.

Bu şekilde oluşan durum 3 ay boyunca devam ederse, satıcı alıcıya taahhütlü mektupla bildirimde bulunarak satışı tazminatsız olarak feshedebilir.

Teslimat yürürlükteki INCOTERMS şartlarına uygun olarak yapılır. Ürünler üzerindeki risklerin transferi, mallar satıcının depolarından gönderilir gönderilmez gerçekleşir.

- Uluslararası ticaret durumunda ve sözleşmede aksi belirtilmedikçe, ekipmanın teslimatı "fabrika çıkışlı" olarak kabul edilir. Mallar, alıcı veya temsilcisi tarafından gerçekleştirilen herhangi bir kabul testinden önce teslim edilmiş sayılır. Mallar "fabrika çıkışlı" olarak kullanıma hazır hale getirildikten sonra gerçekleştirilen tüm işlemler, özellikle nakliye, elleçleme ve sahaya teslimat, kullanılan INCOTERM uyarınca masraf ve risk alıcıya ait olacaktır.

- Fransa'da yapılan satışlarda, mallar, taşıma ücreti ödenmiş olarak satılsa bile, risk alıcıya aittir.

Her durumda, varışta sevkiyatları kontrol etmek ve taşıyıcı ile gerekli rezervasyonları yapmak alıcının sorumluluğundadır. Müşterinin açık talebi üzerine, nakliye sırasında ekipmanı sigortalayacağız. Sigortanın gerçek maliyeti müşteriye fatura edilecektir.

Alıcı ekipmanı sözleşmeden kaynaklanan tarihte teslim almazsa, yine de teslimatla bağlantılı ödemeler için normalde öngörülen vade tarihini geciktirmemekle yükümlüdür. Depolama masrafları müşteriye gerçek maliyet üzerinden fatura edilecektir.

Müşterinin açık talebi üzerine satıcı, yürürlükteki régie tarifesine uygun olarak devreye alma işlemini gerçekleştirmesi için bir teknisyen gönderecektir. Servislerimizin yazılı onayı olmadan hiçbir müdahale ücretsiz olarak gerçekleştirilemez.

Ücretsiz tavsiye ve yardım, satıcının herhangi bir sorumluluğu olmaksızın iyi niyetle verilmektedir.

 

12 - GARANTI :

Satıcı, ürünlerini tüm üretim ve malzeme kusurlarına karşı, işletmeye alındıktan sonra 1 yıl (ekipman spesifikasyonlara uygun olarak kullanılıyorsa) veya teslimattan sonra 18 ay (işletmeye alma normal depolama koşullarında ertelenirse) boyunca garanti eder.

Garantimiz sunulan ekipman ve miktarı ile sınırlıdır. Satıcının garantisi yalnızca tasarım, malzeme veya işçilik kusurları nedeniyle satıcının teknik servisleri tarafından kusurlu olduğu kabul edilen parçaların masrafları satıcıya ait olmak üzere ve satıcının atölyelerinde değiştirilmesini veya onarılmasını kapsar - söz konusu kusurları kanıtlamak alıcının sorumluluğundadır.

Garantimiz, uğranılan kayıp ne olursa olsun, hiçbir koşul altında tazminat veya zararın ödenmesine yol açamaz.

Garanti aşağıdaki durumlarda geçerli değildir:

- kurulum iyi uygulamalara uygun değil

- sağduyuya ve kullanıma uygun olmayan kullanım veya depolama

- ekipmanın satıcı tarafından yetkilendirilmemiş bir kişi tarafından müdahale edilmesi veya sökülmesi veya satıcının bilgisi olmadan üründe herhangi bir değişiklik yapılması durumunda. - gözetim veya bakım eksikliği

- çalışma koşullarının değiştirilmesi

- kimyasal saldırı, korozyon veya erozyon. Önerilen yapı malzemeleri tavsiye niteliğinde olup, her durumda müşteri tarafından doğrulanması ve kabul edilmesine tabidir.

Alıcı, ödemeleri askıya almak veya ertelemek için garanti talebinden yararlanamaz.

 

13 - FAKS/E-POSTA :

Müşteri, Fuji Electric France ile Müşteri arasında faks veya e-posta yoluyla yapılan her türlü bilgi alışverişinin yazılı olacağını kabul eder.

 

14 - PROFESYONEL ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EKİPMANLARIN KULLANIM ÖMRÜNÜN SONA ERMESİ :

Satıcı, 13 Ağustos 2005 tarihinden sonra piyasaya sürülen atık elektrikli ve elektronik ekipmanlar ve bu tarihe kadar piyasaya sürülen kullanılmış elektrikli ve elektronik ekipmanlar ile ilgili 19 Ağustos 2014 tarihli ve 2014-928 sayılı uygulama kararnamesi hükümlerine uygun olarak, kullanım ömrünü tamamlamış satışa konu elektrikli ve elektronik ekipmanı Fransa topraklarında geri almayı ve satıcının satış gününde geçerli olan eşdeğer ekipman veya aynı işlevi gören ekipmanla değiştirmesi halinde, bu ekipmanın kaldırılmasını ve işlenmesini organize etmeyi taahhüt eder. Satıcı, bu yükümlülüğün uygulanmasına yönelik pratik düzenlemeler hakkında ürünün alıcısını "www.fujielectric.fr" web sitesi aracılığıyla bilgilendirecektir. 19 Ağustos 2014 tarihli ve 2014-928 sayılı Kararnamenin 2. Maddesi uyarınca, EEE alt montajlarından kaynaklanan atıkların uzaklaştırılması ve işlenmesinin organizasyonu ve finansmanı, elektrikli ve elektronik ekipman üreticisi olan ve bunları kabul eden alıcıya devredilmiştir.

Bu hükümler yalnızca 2014-928 sayılı Kararname uyarınca satış sırasında yürürlükte olan kapsam dahilindeki ekipmanlar için geçerlidir.

Diğer ürünler için, Çevre Kanunu'nun L 541-2 maddesi uyarınca, bertaraf edilmesini sağlamak veya bertaraf ettirmek atık sahibinin sorumluluğundadır.

 

15 - İRAN'IN NÜKLEER FAALİYETLERİNİN KONTROL ALTINA ALINMASI KARŞILIĞINDA YAPTIRIMLARIN KALDIRILMASINA İLİŞKİN ORTAK KAPSAMLI EYLEM PLANI'NIN (JCPOA) 8 MAYIS 2018 TARİHİNDE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ BAŞKANI TARAFINDAN FESHİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER

Fuji Electric France SAS, 8 Mayıs 2018 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin kararıyla 14 Temmuz 2015 tarihli JCPOA anlaşmasının feshedilmesiyle ilgili olumsuz ve yasal sonuçları önlemek amacıyla, Fuji Electric France SAS ile temas halinde olan üçüncü tarafların herhangi bir İranlı müşteri, şirket veya kuruluşla gerçekleştirebileceği herhangi bir ticari eylem için herhangi bir sorumluluğu kesin olarak reddeder.

Sonuç olarak, bir yandan Fuji Electric France SAS'ın herhangi bir müşterisi veya distribütörü ile diğer yandan İranlı bir kuruluş arasında kurulan herhangi bir sipariş :

- Hiçbir koşulda Fuji Electric France SAS tarafından doğrudan ücretlendirilmeyecek veya işleme alınmayacaktır.
- Müşteri veya distribütör tarafından Fuji Electric France SAS'a böyle bir talepte bulunulması halinde Fuji Electric France SAS tarafından doğrudan İran'a sevk edilmeyecektir.
- İran varış yerinin distribütör tarafından talep edilmesi veya Fuji Electric France SAS tarafından yalnızca sevkiyat sırasında keşfedilmesi halinde Fuji Electric France SAS'ın müşterisinden veya distribütöründen %100 ücret alınacak ve ödenecektir.
Bu hükümler 22 Ağustos 2018 tarihinden itibaren geçerlidir.


Fuji Electric France S.A.S Genel Satın Alma Hüküm ve Koşulları

Genel satın alma hüküm ve koşullarını indirin

1 - GENEL SATIN ALMA HÜKÜM VE KOŞULLARININ KABULÜ

Siparişin kabulü, Genel Satın Alma Hüküm ve Koşullarımızın (G.P.C.) geri dönülemez bir şekilde kabul edildiği anlamına gelir.
Tedarikçi, bu G.P.C.'ye aykırı olmaları halinde, kendi belgelerinde yer alan herhangi bir maddeden her ne şekilde olursa olsun yararlanma hakkından feragat eder.
Tedarikçinin bu konudaki her türlü çekincesi yazılmamış sayılacaktır.
Bu G.İ.K.'de belirtilmeyen herhangi bir madde açık bir anlaşmanın konusu olmalıdır.
Hiç kimse hiçbir koşulda bizim tarafımızdan yapılan zımni bir anlaşmaya güvenemez.
Yalnızca yetkili bir kişi tarafından imzalanan ve bu genel hüküm ve koşullara atıfta bulunan belgelerle bağlıyız.

2 - FİYAT

Arka tarafta aksi belirtilmedikçe, belirtilen fiyatlar bu siparişin yerine getirilmesi süresince kesin ve kati olacaktır. Taşıma ücreti ödenir ve KDV hariçtir. Fiyatlara, iyi uygulamalara uygun olarak gerçekleştirilmesi gereken paketleme de dahildir.

3 - TESLİMATLAR

Her teslimata sipariş referansını taşıyan bir irsaliye eşlik etmelidir.
Aksi açıkça kararlaştırılmadıkça, mallar ve parçalar bize taşıma ücreti ödenmiş ve paketlenmiş olarak teslim edilir ve taşıma ve sevkiyat şekli ve yöntemi ne olursa olsun tedarikçinin veya göndericinin riski ve tehlikesi altında seyahat eder.
Teslimat gönderilerinde nakit kabul etmiyoruz.

4 - RISK TRANSFERI

Risk transferi, siparişte belirtilen teslimat yerinde gerçekleşir.

5 - SON TARİH

Son ödeme tarihi zorunludur ve sözleşmenin temel bir unsurunu teşkil eder. Buna uyulmaması, bu genel satın alma koşullarında öngörülen çözümleyici maddenin uygulanmasına yol açabilir.
Mücbir sebep halleri dışında, FUJI ELECTRIC FRANCE, uğranılan zararı telafi etmek için gecikmenin yaşandığı her takvim günü için söz konusu teslimatın KDV hariç tutarının %0,50'si oranında geç ödeme cezası uygulama hakkına sahip olacaktır.

6 - ARAÇLAR

Tedarikçilerimiz tarafından kendilerine verilen işi yerine getirmek için oluşturulan ve her ne şekilde olursa olsun bize fatura edilen takımlar Şirketimizin münhasır mülkiyetinde kalacaktır. Bu aletlerin tüm parçaları silinmez bir şekilde şirket logomuz ve yapımında kullanıldıkları parça veya parçaların referansları ile işaretlenmelidir. Aksi tarafımızdan yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, bu aletler yalnızca siparişlerimizi yerine getirmek için kullanılacaktır. Tedarikçilerimize iletilen tüm çizimler, modeller, parçalar ve numuneler her koşulda bizim mülkiyetimizdedir ve öyle kalacaktır.

Bu aletler tedarikçi tarafından ticaret kurallarına uygun olarak saklanacak ve korunacaktır: ancak, yararlı olduğunu düşündüğümüzde ve özellikle aşağıdaki durumlarda bunları itiraz etmeden geri alma hakkımızı saklı tutarız:

7 - GİZLİ

FUJI ELECTRIC FRANCE tarafından tedarikçiye sağlanan herhangi bir belge şirketimizin münhasır mülkiyetinde kalır; önceden yazılı izni olmadan çoğaltılamaz veya iletilemez ve yalnızca FUJI ELECTRIC FRANCE'ın yararına kullanılabilir. Kullanıldıktan sonra iade edilecektir.
Tedarikçi, FUJI ELECTRIC FRANCE'a karşı her zaman genel bir gizlilik yükümlülüğü altındadır. Sözlü dahi olsa her türlü bilgi alışverişi gizlidir.

8 - RESEPSIYON - DENETIM

FUJI ELECTRIC FRANCE her zaman teknik doğrulamalar yapma ve sonuçları tedarikçiye bildirme hakkını saklı tutar.
Bir irsaliye veya fişin imzalanması hiçbir koşulda malların kabulü olarak değerlendirilemez. Malların sipariş şartnamesine uygun olmaması durumunda, tedarikçi masrafları ve riski kendisine ait olmak üzere malları geri almayı ve mümkün olan en kısa sürede değiştirmeyi taahhüt eder.

9 - GARANTİLER

Aksini belirtmediğimiz sürece, mallardaki herhangi bir inşaat kusurunu veya hatayı kapsayan garanti, fabrikamızdan teslim alındığı tarihten itibaren bir yıldır. Bu garanti özellikle yedek malzemeleri, işçilik ve seyahat masraflarını kapsar.
Tedarikçi, mallardaki açık veya gizli kusurları, masrafları kendisine ait olmak üzere, gereken tüm özeni göstererek ve eksiksiz olarak gidermelidir. Ayrıca, bu kusurların müşterilerimiz veya üçüncü taraflar ve bizim için neden olduğu sonuçları da gidermelidir.

10 - ÖDEME ŞARTLARI (Sipariş formunda aksi belirtilmedikçe)

Faturalarımız ancak siparişin tamamı teslim edildikten sonra ödenir.
Faturalar ay sonundan itibaren 45 gün içinde çek veya senet ile ödenir.
Teslim edilen malların kısmen reddedilmesi durumunda, faturalar ancak reddedilen teslimatın değeri için bir alacak dekontu alındıktan sonra ödenir. Şirketimiz, tedarikçileri tarafından kendisine borçlu olunan meblağları, faturalarının ödenmesi sırasında herhangi bir nedenle otomatik olarak alıkoyma hakkını açıkça saklı tutar.

11 - UNVANIN SAKLI TUTULMASI

FUJI ELECTRIC FRANCE her türlü mülkiyetin muhafazası maddesini reddeder.

12 - ÇÖZÜMLEYİCİ MADDE

Tedarikçinin sözleşmeden doğan yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirmemesi durumunda, alıcı, bir hafta içinde etkisiz kalan makbuz onaylı taahhütlü mektupla resmi bildirimin ardından, kendi tarafındaki herhangi bir tazminat talebine halel getirmeksizin sözleşmeyi kanunen feshedebilir.

13 - İLETİŞİM

Tedarikçi, FUJI ELECTRIC FRANCE ile faks veya e-posta yoluyla yapılan her türlü bilgi alışverişinin yazılı olacağını kabul eder.

14 - YARGI

Bu sözleşmenin yorumlanması veya ifasıyla ilgili herhangi bir anlaşmazlık durumunda, bir garanti talebi veya birden fazla davalı olması durumunda bile, CLERMONT-FERRAND TİCARET MAHKEMESİ tek yetkili olacaktır.
11 Nisan 1980 tarihli Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler KONVANSİYONU hükümleri hariç olmak üzere, Fransız hukuku uygulanacaktır.


Fuji Electric France SAS Hakkında

Fuji Electric France SAS, Fuji Electric Japan grubunun bir yan kuruluşudur. Fuji Electric France, Fransız bir basınç sensörü üreticisi ve akış ölçümü, seviye ölçümü, sıcaklık ölçümü, sıcaklık kontrolü, gaz analizi ve radyasyondan korunma ekipmanı tedarikçisidir.